Rejestracja Dla partnerów Dla klientów Logowanie: KontaktO firmieRegulaminStrona głównainternetowa powieść w odcinkach
Twoje zakupy: ilość 0 wartość 0,00zł
promocja dnia

Promocje

REGULAMIN KONKURSU „Zgarnij ebooka!”
(dalej: „Regulamin”)
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Zgarnij ebooka!” (dalej: Konkurs”) jest Wydawnictwo i Szkolenia Przemysław Pufal, z siedzibą w Złotowie, ul. M. Wańkowicza 9/6, NIP 7671471865, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
4. Celem Konkursu jest promocja ebooka pt. „Bagna” (dalej: „Produkt Promocyjny”).
5. Konkurs trwa od dnia 6 marca 2017 r. do dnia 8 marca 2017 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
§2 UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie mogą̨ brać́ udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są̨ osobami pełnoletnimi lub są̨ osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność́ do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę̨ przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
a) Pod wpisem o konkursie dodać komentarz będący odpowiedzią na pytanie: Co wolisz czytać: opowiadania czy powieści wraz z uzasadnieniem.
4. Zamieszczenie odpowiedzi na pytanie zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
§3 NAGRODY
1. W Konkursie przyznana zostanie 1 następująca nagroda (dalej: „Nagroda”):
a) ebook pt. „Bagna” autorstwa Przemysława Pufala.
2. Laureat Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
§4 PRZEBIEG KONKURSU
2. Ogłoszenie osoby, której komentarz został nagrodzony nastąpi 9 marca na Facebooku we wpisie o konkursie.
3. Laureat jest zobowiązany do wysłania adres swojego email niezbędnego do przesłania nagrody.
§5 REKLAMACJE
1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Wydawnictwo i Szkolenia Przemysław Pufal, z siedzibą w Złotowie, ul. M. Wańkowicza 9/6.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
5. Uczestnik o decyzji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Wydawnictwo i Szkolenia Przemysław Pufal, z siedzibą w Złotowie, ul. M. Wańkowicza 9/6.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu na Stronie Konkursowych oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
§7 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania decyzji w sprawie wykluczania Uczestników Konkursu.
1. Decyzje, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji:
a) naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.